Odborná činnost VM v Šumperku

Hlavním posláním muzea je na vědeckém základě komplexně vytvářet, odborně spravovat, vědecky zpracovávat, ošetřovat a ochraňovat, bezpečně uchovávat a prezentovat sbírky hmotných dokladů k vývoji přírody, společnosti, kultury a zajišťovat další vědeckou dokumentaci jako pramen poznání a základ kulturního povědomí obyvatel regionu. Cíle a zhodnocení této činnosti jsou dány Plánem činnosti VM v Šumperku a Zprávou o činnosti VM v Šumperku.

Oddělení odborné činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku prostřednictvím odborných pracovníků – kurátorů sbírkových fondů (archeologa, historika, historika umění, etnografa, botanika, zoologa, geologa), správců depozitářů, dokumentátorů, konzervátora a preparátora spravuje na 260.000 ks sbírkových předmětů. Z toho cca 130.000 ks sbírkových předmětů obsahuje sbírka šumperského muzea (archeologie, etnografie, historie, umělecká historie, zoologie, botanika, geologie), cca 10.000 ks eviduje muzeum v Zábřehu (převážně sbírky etnografického charakteru, umělecko historické předměty – nábytek, obrazy, grafika, porcelán, kamenina ad.), cca 90.000 ks sbírkových předmětů je deponováno v mohelnickém muzeu (početná kolekce předmětů z archeologických výzkumů, sbírky etnografického, umělecko historického i vlastivědného charakteru), cca 5.000 ks kreseb, ilustrací, akvarelů malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara i předměty osobního charakteru (fotografie, korespondence apod.) a 10.000 ks sbírkových předmětů vlastivědného charakteru obsahují sbírky Památníku Adolfa Kašpara a Havelkova muzea v Lošticích, cca 15.000 ks přírodovědných (trofeje, vzorky semen a dřevin ad.) a historických sbírek (nábytek, obrazy) je uloženo, příp. instalováno v Lovecko lesnickém muzeu v Úsově. Sbírkové předměty, soustředěné většinou do větších kolekcí, jsou uchovávány v muzejních depozitářích /foto z depozitářů/, jejichž úložná plocha je v současné době celkem 2856m2.

Evidence sbírkových předmětů je prováděna chronologicky–písemně do přírůstkových knih a systematicky v počítačovém programu pro evidenci muzejních sbírek DEMUS. Od roku 2002 dle zákona č.122/2000 Sb. – ochrana sbírek muzejní povahy – jsou sbírky zapsány v Centrální evidenci sbírek (CES) na MK ČR.

Součástí oddělení odborné činnosti VM v Šumperku jsou pracoviště konzervátora a preparátora, která zajišťují průběžnou komplexní ochranu sbírkových předmětů. Náročnější restaurátorské práce jsou zadávány externě, odborným restaurátorům dle povahy muzejního předmětu. Muzejní knihovna je badatelskou regionální knihovnou s cca 13.904 svazky převážně odborné literatury ze všech muzejních oborů.